naar de content

Bestel de wandelgids 'Koninklijke Weg'

Wilt u alle trajecten van de Koninklijke Weg bekijken? Wilt u de bijzondere route lopen? Bestel dan de wandelgids 'Koninklijke Weg', of een van de andere producten.
Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Quote

Wandelen is gezond, laat mensen kennismaken met natuur en brengt mensen in contact met elkaar. Het valt toe te juichen als er routes beschikbaar zijn die geen obstakels bevatten voor mensen met een beperking. mr.dr. Jan.Peter Balkenende, premier ten tijde van de totstandkoming van de Koninklijke Weg

De realisatie van de Koninklijke Weg

De Koninklijke Weg; de aanloop naar.......

In het voorjaar van 2004 voert de geestelijk vader van de Koninklijke Weg, Aalt van de Glind gesprekken met diverse wandelinstanties in Nederland om met hen te onderzoeken of er belangstelling bestaat zijn idee ten uitvoer te brengen.

In 2005 sluit de KNBLO-NL met NebasNsg een intentieverklaring. De strekking daarvan is dat KNBLO-NL zich organisatorisch zal gaan voorbereiden om de zorg voor de wandelaar met een beperking van NebasNsg over te nemen. In dat kader past dat KNBLO-NL de haalbaarheid van de Koninklijke Weg gaat onderzoeken.

Na oriënterende gesprekken wordt een projectgroep gevormd die bestaat uit:

  • Aalt van de Glind (initiatiefnemer, pelgrim en schrijver,
  • Johan Vellinga (KNBLO-NL, commissie wandelpaden)
  • Cees van Helteren (Stichting Groen en Handicap)
  • Ben Heijnen (projectleider KNBLO-NL)

De voorbereidende fase wordt door KNBLO-NL gefinancierd uit een meerjarensubsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast was er een welkome steun vanuit de Koninklijke BDU die een promotiefolder bekostigde.

Aan enthousiasme ontbreekt het niet in de projectgroep. Al gauw ligt er een mooi vormgegeven routekaartje.

In 2006 stond het creëren van draagvlak voor de Koninklijke Weg centraal. Er zou immers medewerking nodig zijn van 3 provincies, 18 gemeenten, diverse particuliere terreinbeheerders en Staatsbosbeheer om vergunning te krijgen voor de markering van de route. Daarnaast zal steun nodig blijken voor het oplossen van knelpunten in de route. Om zowel draagvlak te creëren, als om aandacht te genereren en daarmee hopelijk extra financiële middelen of andere steun is een Comité van Aanbeveling gevormd.

Het belangrijkste moment in 2006 is de toestemming van het Koninklijk Huis om de wandelroute de naam Koninklijke Weg te geven.

De projectgroep buigt zich dit jaar over de aanpak om tot realisatie te komen. Daarbij heeft de projectgroep nog geen datum voor ogen waarop de route geopend zou moeten worden. De projectgroep onderzoekt vragen over de wijze van markering, de inventarisatie en oplossing van de knelpunten, de uitgave van een gids en ontwikkeling van een website en uiteraard de financiering van deze zaken.

En als je 160 kilometer wandelt of rolt wil je natuurlijk ook wel eens even kunnen rusten: wandelaars met en zonder beperking naast elkaar. De projectgroep ontvangt het aanbod van De Groene Tafels om 2 aangepaste picknicktafels langs de route te plaatsen. Een groene tafel is zodanig ontworpen dat een elektrische rolstoel er gemakkelijk in kan aansluiten.

De projectgroep neemt het concept van De Groene Tafel in het vervolg mee in gesprekken met overheden vanuit het oogpunt om langs de route op meerdere plaatsen met een vergelijkbare tussenafstand een Groene Tafel te plaatsen.

Gestimuleerd door het naderende eeuwfeest van de bond in 2008 zijn in 2007 de diverse vraagstukken (route, boekje, website, beheer, financiering) meer gestructureerd aangepakt. Doel daarvan is om in 2008 in het kader van het jubileum de route te kunnen openen.

Met diverse onderzoeksbureaus zijn afspraken gemaakt omtrent een professionele aanpak van het onderzoek van de route op knelpunten in toegankelijkheid en veiligheid. Met de resultaten daarvan zijn vervolgens lokale gehandicaptenplatforms aan de slag gegaan om deze nader te onderzoeken en om voorstellen voor oplossingen te doen. Het enthousiasme waarmee dit door de platforms werd opgepakt, sterkt de projectgroep in het streven om het project in 2008 tot een goed einde te brengen. In de contacten met de platforms vormt Cees van Helteren de belangrijkste schakel: belangenbehartiger, voorvechter, pleitbezorger, enthousiasmeur. Ook al wordt hij tijdelijk door gezondheidsproblemen teruggeslagen, steeds blijft hij zich onvermoeibaar inzetten voor de realisatie van de Koninklijke Weg met bijzondere aandacht voor het belang van mensen met een beperking.

Voor de algehele communicatie en voor de markering van de route wordt een logo ontworpen. Vervolgens zijn het woordmerk en beeldmerk aangevraagd en gedeponeerd. Het in eerste instantie aangevraagde logo is vervangen nadat daarvoor een alternatief bekend is geworden waarvoor direct meer enthousiasme bestaat.

In de projectgroep is Johan Vellinga als ‘beroepswandelaar en padenmaker' de veelloper die bij nacht en ontij met de route van Aalt op pad is om deze nauwkeurig te onderzoeken en op een voor wandelaars bekende wijze te beschrijven. Hij heeft de Koninklijke Weg al met al inmiddels meerdere keren afgelegd.

Initiatiefnemer Aalt van de Glind zit ook niet stil. Hij komt met een niet aflatende stroom aan ideeën en suggesties voor de promotie, sponsorwerving en lobby richting overheden. Altijd is hij ook het ‘geweten' van de projectgroep. Vervroegd 'vutten' vormt voor Aalt medio 2006 een belangrijke routewijziging in zijn leven. Zijn betrokkenheid bij de Koninklijke Weg wordt er alleen maar door versterkt.

De zomer van 2007 is warm, de 4Daagse van Nijmegen wederom een succes. Tijdens die 4Daagse presenteert de voorzitter van KNBLO-NL tijdens een persconferentie de plannen voor de 100-jaar viering in 2008. De projectgroep van de Koninklijke Weg wordt verrast doordat de opening van de Koninklijke Weg tot hoogtepunt van de 100-jaar viering wordt bestempeld. Nog verraster is de projectgroep als daar ineens een datum aan verbonden blijkt te zijn: vrijdag 4 april. Dat is de dag na het daadwerkelijk eeuwfeest op 3 april. Op 4 april vindt namelijk de officiële receptie plaats van de 100-jaar viering.

Tijdens de eerstvolgende projectgroepbijeenkomst vormt de haalbaarheid van de opening op 4 april uiteraard het belangrijkste gespreksonderwerp. De leden hebben allemaal het enthousiasme en vertrouwen en voelen zich ook op een prettige manier uitgedaagd om bij te mogen dragen aan de officiële receptie van het 100-jarig jubileum.

Het project komt in een stroomversnelling. Met een uitgewerkte projectbegroting en projectplan worden verschillende subsidiënten gevonden. Met de uitgever Koninklijke BDU worden afspraken gemaakt over een mooie wandelgids. Carlos Gallupa krijgt opdracht een ‘toegankelijke' website te bouwen.

Minister-president Jan Peter Balkenende steekt de projectgroep een hart onder de ruim met een brief waarin hij zijn steun betuigt:

"Wandelen is gezond, laat mensen kennismaken met natuur en brengt mensen in contact met elkaar. Het valt toe te juichen als er routes beschikbaar zijn die geen obstakels bevatten voor mensen met een beperking." mr.dr. Jan.Peter Balkenende, premier

Steun komt er ook van enkele Koninklijke bedrijven. De Koninklijke Bam Groep en de Koninklijke Begeer. Naast een financiële impuls wordt ook het ontwerp van een herinneringsmedaille door De Koninklijke Begeer gefinancierd.

In het najaar van 2007 worden de eerste resultaten bekend van de onderzoeken naar knelpunten met betrekking tot de toegankelijkheid. Deze stemmen de projectgroep positief. De oplossing van de knelpunten worden besproken met de betreffende overheden. Alom wordt daar positief op gereageerd. Hierdoor kan het groene licht gegeven worden aan de route als geheel. Nadien komen er onverwacht nog enkele nieuwe knelpunten. Deze betreffen zaken zoals tijdelijke wegaanpassingen in verband met bouwwerkzaamheden aan een brug, het zoeken van een alternatieve route voor een te steile klim op de Utrechtse Heuvelrug e.d.

Makkelijk is het niet altijd om een route te bedenken die voor iedereen aantrekkelijk en uitdagend is. Daarbij is de informatie van ervaringsdeskundigen van groot belang. Enith de Putter is een van hen die een deel van de route heeft gecontroleerd en die ook voor de wandelgids een bijdrage heeft geschreven.

Typerend voor het enthousiasme dat er alom bestaat, is dat naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf de projectleiding benaderd wordt door de Stichting Vorstelijk Baarn met het verzoek om ook paleis Soestdijk in de route van de Koninklijke Weg op te nemen. Op het paleis vinden verschillende gesprekken plaats. Natuurlijk vormt het paleis een extra kroon op deze vorstelijke route. Bovendien komen wandelaars, rolstoelers, handbikers dan ook langs kasteel Drakensteyn. Maar het betekent wel: extra controle op toegankelijkheid, verleggen van een reeds goedgekeurd traject, nieuwe beschrijving etc. Iedereen zet de schouders er nog maar eens onder en in enkele dagen is de klus geklaard. Aalt trekt er met zijn fiets op uit, Johan pakt de trein, loopt en schrijft en loopt en schrijft en....en Cees trekt er met zijn platform op uit om de nieuwe aanpassing nog maar eens te controleren.

Zo gebeurt het dat de Koninklijke Weg tussen Paleis Noordeinde en Paleis Het Loo over een afstand van 160 kilometer ineens 15 kilometer langer wordt, maar de gebruiker wel langs nog 2 mooie paleizen voert waardoor de route koninklijker wordt dan tevoren.

Overzichtskaart de koninklijke weg